Konsekvensmatrise

 

Alvorlig (nivå 1) Mer alvorlig (nivå 2) Svært alvorlig (nivå 3)
Ikke rekke opp hånda
Forstyrre undervisning
Knuffing/småerting
Glemme skolesaker/lekser/ innleveringer
Komme for seint inn etter pause
Være inne i friminuttet (dersom ikke annet er avtalt)
Skateboard inne
Krangling/banning
Vandring i klasserommet
Spise godteri/drikke brus, saft, juice i undervisning
Forsøpling
Opphold i ganger/andre klasserom
Lage støy/uro
Gjentatte brudd på nivå 1
Gå utenfor skolens område uten tillatelse
Snøballkasting
Stenge andre ute
Spre rykter/baksnakke
Tap av-/tegning og ødeleggelser på skolens utstyr, inventar, eksteriør
Nekte å gjøre arbeidsoppgaver
Frekke kommentarer og
spydigheter
Provoserende oppførsel
Høylytt krangling
Bruk av mobil, kamera, MP3 og internett uten avtale
Forlate timen uten tillatelse
Rote i andres sekker/eiendeler
”Basing”i snø utenom på anvist plass
Vannkrig
Gjentatte brudd på nivå 2.
Våpen: kniv, slagvåpen, Soft Gun osv.
Tyveri/stjeling
Hærverk
Mobbing
Tagging
Alvorlig trakassering
Skulk
Vold
Trusler
Utskjelling
Bevisst ødelegge andres arbeid
Rusmidler (røyk, snus, alkohol, narkotika, tobakk)
Seksuell trakassering
Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser:
Minne på regler
Samtale/veiledning med en voksen
Gjensitting i samarbeid med foresatte
Anmerkning
Utestenging fra aktiviteter
Lærer noterer regelbrudd og oppfordrer til endring av atferd
Ordne opp etter seg (rydde, beklage, erstatte)
Inndra utstyr (mobil, skateboard osv.)
Kontakt med hjemmet
Lage avtaler
Anmerkning
Pålagt tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid
Bortvisning fra timen
Nedsatte karakterer i orden og/eller oppførsel.
Kontakt med hjemmet. Involvere skolens ledelse (oppfølgingsmøte)
Erstatningspliktig
Dokumentasjon (arkiveres)
Hentes av foresatte
Utvisning, gjensitting.
Politianmeldelse
Anmerking
Nedsatte karakterer i orden og/eller oppførsel.

 

Viktig informasjon i forhold til brudd på skolens ordensreglement:

 

  • En beslutning om å vise bort en elev for én hel dag eller flere dager vil være å forstå som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (jfr. kapittel 5). Øvrige sanksjoner og refsingstiltak vil normalt ikke være enkeltvedtak. Dersom avgjørelsen anses å ha stor betydning for den enkelte elev (eks. vedtak om utelukking fra enkelte arrangementer), bør rektor likevel vurdere å følge saksbehandlings­reglene for enkeltvedtak.

 

  • Fusk eller forsøk på fusk får konsekvenser for vurdering/karakter i orden. Har eleven fusket i en prøvesituasjon, vil prøven bli annullert. Elever på ungdomstrinnet skal varsles om muligheten for ikke å få terminkarakter.

 

  • Eksamen i et fag kan annulleres dersom eleven har fusket eller prøvd å fuske på eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjøres av rektor. Vedtak om annullering av eksamen kan innklages til Fylkesmannen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen.

 

  • Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om politiets bistand. Elevens foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som  politiet anmodes om bistand. Foreldre/foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt politiets bistand.

 

  • Ulovlige forhold på skolens område vil kunne bli politianmeldt. Det vil normalt være den som anses som fornærmet, som må levere en eventuell politianmeldelse. Skolen vil kunne være behjelpelig i utforming av anmeldelsen.

 

  • Ved fastsettingen av karakter i orden skal det bl.a. tas hensyn til hvorledes eleven følger ordensreglene som er fastsatt for hver skole. Ugyldig fravær kan føre til nedsatt karakter i orden.Ved fastsettingen av karakter i oppførsel skal det tas hensyn til hvorledes eleven oppfører seg på skoleområdet og ellers når skolen har ansvar for tilsynet med elevene. En skal særlig legge vekt på hvorledes eleven opptrer overfor andre elever, lærere og andre tilsatte. En kan også ta hensyn til hvorledes elevene ter seg mot hverandre på skoleveien.Ved fastsettingen av karakter i orden og oppførsel skal det til vanlig ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser.

 

  • Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens (fvl) herunder kap III – kap. VI ved enkeltvedtak. Ved avgjørelse skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:

Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har elevene krav på  å forklare seg overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en person. Vedtaket skal begrunnes.

 

Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved enkeltvedtak og ev. andre avgjørelser av særlig betydning, skal begrunnelsen gis skriftlig.

 

Elevens foreldre skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelsen som skolen har fattet. Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak iverksettes. Ved mindre alvorlige overtredelser skal informasjon senest gis ved neste foreldresamtale. Jf. ellers de enkelte punkt.

 

Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler hver enkelt skole. Reglementet skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens/kommunens nettsider.