Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT

 

Formannskapet vedtok i møte 17.08.04 følgende ordensreglement for Båtsfjord skole:

Revidert utgave, vedtatt i Kultur – og oppvekststyre 27.05.2014

 

Båtsfjord skole skal preges av et konstruktivt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte, der elevene opplever seg selv som verdifulle deltagere og som medansvarlige for et godt fellesskap der verdier som inkludering, respekt og toleranse blir vektlagt.

 

Skolens ordensreglement skal sammen med forebyggende arbeid beskytte et inkluderende læringsmiljø. Ingen skal føle seg utenfor, og skolen skal ha en god beredskap for at grensene for akseptabel atferd etterfølges.

 

Skolen har nulltoleranse for krenkende atferd og mobbing.

 

Skolens ordensreglement gjelder for elevene i skoletiden, på SFO, på skolens områder, på skoleveien, på turer og øvrige arrangementer i skolens regi.

 

1. Ved Båtsfjord skole skal alle opptre høflig og med respekt for hverandre.

Dette oppnår vi ved at alle arbeider aktivt for å motvirke og stanse krenkende ord og handlinger, som mobbing, diskriminering, vold, seksuell trakassering, rasisme, utestenging eller uthenging på skolen eller skoleveien.

 

Definisjon av krenkende atferd:

a)    En person blir mobbet når han eller hun , gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt  – og styrkeforholdet.

b)    Diskriminering innebærer at en person blir dårlig behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte.

c)     Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav.

d)    Med vold mener vi at noen bruker fysisk eller psykisk makt, samt sosiale medier for å skade andre.

e)    Med utestenging mener vi å bli holdt utenfor en gruppe eller klasse der en har naturlig tilhørighet.

f)      Med uthenging mener vi krenkende ord og negativ omtale, også på internett og sosiale medier

 

 

2. Elevene skal:

a)    vise hensyn og respekt for andre og deres eiendeler

b)    holde arbeidsro i timene og møte presis til timer og avtaler

c)     vise respekt for undervisningen og ha med nødvendig utstyr

d)    gjøre skolearbeidet til avtalt tid

e)    ikke fuske i skolearbeidet

f)      bare bruke mobiltelefon, nettbrett, Ipad og andre tekniske hjelpemidler, med lyd – og kameramuligheter i opplæringssituasjoner dersom skolen har gitt tillatelse til dette

g)     få tillatelse fra lærer før vi fotograferer og tar lydopptak i skoletiden

h)    holde orden og ta vare på alt som tilhører skolen, inne og ute, samt behandle skolebøker og annet undervisningsmateriell pent

i)      ta ansvar for egne eiendeler

j)      ikke ta med eiendeler som kan skade personer, bygninger eller inventar på skolen

k)    ikke forlate skolens område uten tillatelse

l)       ikke bruke provoserende språkbruk

 

 

3. Ved Båtsfjord skole har alle ansvar for at klasserommene og skolens område er rent og ryddig til en hver tid. Klassene har hver sine uker med ansvar for rydding av uteområdet.

 

4. Elevene på mellomtrinnet skal til vanlig være ute i friminuttene. Elevene på ungdomstrinnet får til vanlig være inne i friminuttene, men dette privilegiet kan inndras ved brudd på ordensreglementet. Ved fint vær på starten og slutten av skoleåret skal alle elevene på hele skolen være ute i friminuttene.

 

5. Når det ringer, går elevene rolig inn/ut.  Lærerne på mellomtrinnet følger elevene ut.

 

6. Ungdomsskolens elever får forlate skolens område i spisepausen.

 

7. Elevene plikter å vise den nødvendige forsiktighet overfor hverandre, slik at de ikke skader noen.  Snøballkasting, bruk av spark, sykkel, rullebrett og rulleskøyter er kun tillatt på anvist plass.

a)    snøballkasting og basing er tillatt på  halve fotballbanen, mot Gropa. Vil man delta på dette, oppholder man seg på banen ved eget ansvar.

 

8. Skolens materiell og inventar skal behandles forsiktig og pent.  Skade forvoldt ved uforsiktighet kreves erstattet.

 

9. Det er ikke tillatt å ta med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område.

 

10. Skolens internettilgang skal som hovedregel bare brukes til opplæringsformål. Denne regelen er ikke til hinder for at internett kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte opplæringen, men dette må da avtales med lærere og ledelse.

 

11. Det oppfordres til sunt og riktig kosthold.  Slikkerier og brus tillates kun ved spesielle anledninger. 

 

12. Yttertøy skal henges på gangen og man skal bruke innesko. Det anbefales å ikke ha verdigjenstander i yttertøy på gangen. Man er selv ansvarlig for sine eiendeler.

 

13. Mobiltelefon skal ikke brukes i undervisningstiden.

 

14. Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglement, også bli erstatningsansvarlig etter Skadeerstatningsloven § 1-1. Foresatte kan bli erstatningsansvarlig etter Skadeerstatningsloven § 1-2 for inntil kr. 5000. Elevene kan gis anledning til å utbedre eventuelle skader selv, dersom dette anses hensiktsmessig.

 

15. Elevene har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ved sykdom skal foresatte melde fra til kontaktlærer på morgenen, hver fraværsdag. Ugyldig fravær vektlegges når ordenskarakteren settes. Foresatte skal varsles ved ugyldig fravær. Når det er forsvarlig, kan skolen etter skriftlig søknad fra foresatte, gi den enkelte elev permisjon i inntil 10 skoledager. Eget skjema for dette ligger på skolens internettside.

 

16. Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander på skolen. Disse vil bli beslaglagt, og foresatte vil bli kontaktet.

 

17. Straffbare forhold meldes politiet.